Print Email

Nyob zoo thiab zoo siab tos txhais peb hmoob txhua leej tuaj tsham thiab mloog kev sib tham nrog peb hmoob Xov tooj cua Vaj Pov. Nyob ntawm peb xov tooj cua Vaj Pov lub website no, koj yuav muaj peev xwm nrog peb mloog kev sib tham txog kev ua neej ntiaj teb niaj hnub niam no thiab kev teb chaws nyob rau hauv qhab ntuj no.

Mission Statement

Peb Hmoob xov tooj cua Vaj Pov, yog tshwm sim los tshaj xov xwm, kev cob qhia sib cog kawm thiab kam teb kev chaw nyob rau hauv lub qab ntuj no rau ib tsoom Hmoob tau nrog mloog, kawm thiab xyaum rau lub neej txheej tshoj tshiab tiam 21 no.

Station Information

Hmoob Vaj Pov xov tooj cua yog tshaj tawm hauv lub nroog Fresno, California, nrov tuaj mus thoob plaws hauv lub qab ntuj no rau txhua txhia lub teb chaws thiab tseem nrov tawm rau nruab ntuj rau rau txhua leej tau nrog mloog. Yog koj xav mloog nrog peb, koj muaj peev xwm hu tuaj mloog peb Hmoob Vaj Pov xov tooj cua tau rau ntawm peb tus zauv xov tooj 712.432.0075, Pin number 834512#. Yog koj xav nrog peb mloog nyob rau nruab ntuj los koj muaj peev xwm nrog peb mloog tau nyob rau nruab ntuj ntawm peb lub vas sab www.gvpradio.com raws li cov cheeb tsam caij nyoog teev li nram qab no. 

10 PM - 01 AM Eastern Standard Time (EST)
09 PM - 12 AM Central Standard Time (CST)
08 PM - 11 PM Mountain Standard Time (MST)
07 PM - 10 PM Pacific Standard Time (PST)

Dhau ntawv, nyob rau ntawm peb lub vas sab no peb tseem muaj chaw khaws tseg cov ncua kev sib tham dhau los li hauv qab no rau koj tau nrog mloog thiab rov mloog dua tau txhua lub caij raws koj lub caij thiab lub nyoog koj muaj thiab xyeej los mus mloog.{jcomments off}